אופציות שזורות

הבדל לא פחות רב משמעות בין הסרטים מתבטא באופן שבו האופציות השונות עומדות ומתפתחות זו מול זו . בכוחו של מקרה הן מופיעות בשלמותן , בזו אחר זו , ואילו בדלתות מסתובבות הן שזורות זו בתוך זו . אזכיר כי בפרק ב לעיל בסעיף " על זיקה הדדית , או אחרת , בין שלוש האופציות" ( עמ' , ( 117 שבו ניתחתי היבטים פילוסופיים בסרטו של קישלובסקי , דנתי גם באפשרות להתייחס לשלוש האופציות כעוקבות ומצטברות , או , לחלופין , כעומדות כל אחת בפני עצמה , ולכן אולי מתרחשות במקביל . אם כך ואם כך , האופציונליות מוצגת בסרט זה כבסיס להתייחסות אונטולוגית מחד גיסא ואתית מאידך גיסא . בהקשר האונטולוגי אין חשיבות לדמויות ולא לעלילות עצמן ; הרעיון כרעיון תקף , או שאיננו תקף , בלא קשר לסיפור המייצג אותו . לא כך לגבי הדיון האתי . בהקשר זה וגם בנגזרותיו הפוליטיות , הסוציולוגיות , ההיסטוריות , החינוכיות והדתיות – יש בהחלט עניין וחשיבות לזהות את אופיים וטיבם של היחסים בין בני האדם , את יחסי הכוחות בין אנשים לבין ארגונים ומוסדות , את האידאלים והאידאולוגיות המשמשים ברקע ההתרחשויות ובחזיתן , וכיוצא באלה . בדלתות מסתובבות בחר יואיט לשזור ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן