פרק ב כוחו של מקרה (קישלובסקי, 1982)

ייתכן כי אין זה הכרחי שכל סרט שיש בו מאפייני הקולנוע האופציונלי שתוארו לעיל , יעסוק בשאלות פילוסופיות כלשהן , ובוודאי באותן שאלות שאתייחס אליהן 1 בפרק זה . אולם אני סבור כי רובם אכן נגועים בפילוסופיות בולטת ובמנעד שאלות מסוים וסימפטומטי . יתר על כן , דומה כי הזיקה שבין המבנה האופציונלי לבין 2 הדיון הפילוסופי שאציג להלן יכולה להיחשב הצדקה לעיצובו של המבנה האמור ולהצבעה על היווצרותו של דגם קולנועי ייחודי . מעניין להבחין כי מספר סרטים בקבוצת הקולנוע האופציונלי , ובהם הן המובהקים ביותר והן המעניינים שבהם , מתייחסים באופן ברור למדי לזיקתם אל הסרט המכונן של הדגם – כוחו של מקרה . רבים עמדו על כך שהסרט דלתות מסתובבות הולך בעקבות קישלובסקי , בכך שנקודת הפיצול בין האופציות מופיעה בדיוק בהגעה או באי ההגעה לרכבת הבורחת – בכוחו של מקרה מנקודת הפיצול מתחילות שלוש 1 הקולנוע ככזה איננו דן בשאלות פילוסופיות . עם זאת , שאלות פילוסופיות מזדקרות בסרטים שונים במובהק , וכאמור , לפי הבחנתי וטענתי , הקולנוע האופציונלי נוטה להעלות שאלות פילוסופיות , שאלות על אודות מהות , בעיקר ובמובהק בנוגע למהותם של " מחוללי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן