מן האפיון הטכני אל ההקשר הפילוסופי

מבנה אפיזודי אדוארד ברניגן מונה את האפיזודה כאחת משש דרכים לארגון הנתונים או העובדות 3 › במסגרת נרטיבית . אפיזודה נוצרת , הוא כותב , מצירוף כל ההשלכות שיש לסיטואציה מרכזית : לדוגמה , כל מה שקורה לדמות מסוימת בזמן ובמקום מסוימים וכן כל מה שאותה דמות עושה במהלך הזמן ובמקום האמור . שלא כמו אוסף מקרי של פרטים ולא כמו ארגון קטלוגי של פרטים , האפיזודה איננה נאגרת אלא מציגה שינוי – היא מתפתחת ומתקדמת . מרכיבי האפיזודה , מוסיף ברניגן , מוגדרים על 3 › בסיס של סיבה ותוצאה . יש , לענייננו , חשיבות רבה בכך שהגדרת האפיזודה נסמכת על מושג הסיטואציה . האופציונליות , שאני מנסה לעקוב אחרי מופעיה ומשמעויותיה בקולנוע , מתבטאת בהבדלים שבין אופני התרחשותה של אותה סיטואציה בסיסית עצמה . רוצה לומר – הסרט האופציונלי מורכב ממספר אפיזודות המתרחשות על בסיס אותו שלד סיטואציוני . האופציות השונות אינן מייצגות התרחשויות בעולמות אפשריים אחרים . כל האופציות מתרחשות באותו עולם עצמו , עולם אופציונלי במהותו . כמתואר לעיל , בסרטי מדע בדיוני ניתן למצוא סיטואציות מקבילות בעולמות אלטרנטיביים , או שחזור של סיטואציה בעייתית בעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן