ד. סיכום

אף שהמבט הפרוידיאני אל מבני נפש האדם אכן איתר והמשיג , באמצעות מושג הנרקיסיזם , מצב קיומי שבו עדיין לא חלה הפרדה בין אובייקט וסובייקט , האוריינטציה הכללית של התאוריה הפסיכואנליטית , ההתמקדות ביצרים ובאגו והבניית השיטה כולה על רקע תפיסת זמן לינארית מנעה מהתאוריה את היכולת להבין את טבע האדם על רקע מבנים נפשיים ראשוניים יותר ונשזרה כולה סביב ההבחנה המטפיזית בין הסובייקט והאובייקט . הצצה באופן חזרתו של כל אחד משלושת ההוגים שסקרתי לעיל אל השלב הנרקיסיסטי מראה כי אכן אפשר לחשוף . Kohut 1966 , p . 262 12 ראה גם : אופנהיימר , 2000 עמ' . 79 13 ראה : ויניקוט תשנ"ו , עמ' . 120 מבנים ראשוניים מאלו שתיאר פרויד ולהבנות מחדש את המושגים המרכזיים של המתודה הפסיכואנליטית . לאקאן מראה עד כמה " האחר" טבוע במבנה של האני ומסביר את הנטייה האנושית למצבים נוירוטיים כניסיון עקר לחזור למצב הנרקיסיסטי . קוהוט מראה כי העצמי הוא מושג דינמי שחורג מהמבנה של האגו וכי אין להבין את הנרקיסיזם כלל כשלב בהתפתחות הנפשית אלא כהתרחשות שנמצאת בבסיס מבנה העצמי של האדם במשך כל חייו . ויניקוט חוזר למצב הנרקיסיסטי וטוען באופן נחרץ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן