פרק שמיני חכמת הפעולה

דימויים של אוטונומיה ושל חירות נוכחים הן בתפיסת העולם הרפלקטיבית שלנו והן בהכרעותינו ופעולותינו . אוטונומיה וחירות הן מהסגולות הראשונות שעולות על דעתנו בבואנו להבין את מקומנו ואת ייחודנו בעולם ; והן גם ״הנחת יסוד״ שאנו מניחים בבואנו לפעול בעולם . אוטונומיה וחירות מולכות בכיפה בראייתנו העצמית ובראייה שאנו רואים את מעשינו והתנהגותנו , והן ״שם״ ובאות לביטוי בשעה שאנו שוקלים בדעתנו כיצד לנהוג , בוחרים לפעול בצורה מסוימת , פועלים . פילוסופים הבחינו ברוח זו גם בין הפרספקטיבה האובייקטיבית לפרספקטיבה הסובייקטיבית או בין פרספקטיבת המתבונן ( או ״מבט מן הצד״ ) לפרספקטיבת הפועל . להבדלי הניסוח יש משמעות רבה : הם ״ממפים״ בדרך שונה את מגוון הפרספקטיבות בעולמנו הפלורליסטי ואת ריבוי הפנים שנגלים מתוכן . האם מבטו של המתבונן מן הצד בפעולת פועל הוא מבט אובייקטיבי ? והאם בכלל כל מי שמתבונן מן הצד בפעולת פועל מתבונן בה מאותה נקודת מבט ? ההבחנה שערכתי בעקבות סטרוסון בפרק שישי בין העמדה האובייקטיבית ובין עמדת המעורבות והבחנות נוספות שעלו בפרקים הקודמים מלמדות שגם עמדתו של מי שמתבונן בפעולה אינה עשויה מעור אח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן