חופש, אחריות וחלופות אפשריות

האם אחריות מוסרית מניחה חופש רצון ? האם היא מניחה חופש פעולה ? התשובות לשאלות האלה מובלעות בדרישות של אחריות מוסרית , כמו שהנהיר אותן פרנקפורט במאמרו על חלופות ובהסבריו למושגים ״חופש רצון״ ו״חופש פעולה״ . התשובות אינן ברורות מאליהן , והניסיון להאירן יחשוף מורכבות לפנים ממורכבות בדברי פרנקפורט . 29 בפרשנות יצירתית ונועזת רבי נחמן מברסלב טוען בביטוי הנגטיבי ״מתחייב בנפשו״ ( משנה אבות , ג ז ) את המשמעות של השתרשות בעומק העצמי , שמתלווה לגילוי מחויבותו העמוקה של האדם : " כשזוכה לבטול באמת , ואזי נכלל נפשו בשרשו , דהינו בו יתברך , שהוא מחיב המציאות , אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשרשו , שהוא מחיב המציאות , כי הכל תלוי בו כנ״ל [ ... ] ונעשה נפשו וכל העולם בבחינת מחיב המציאות כנ״ל , וזהו : ' הרי זה מתחיב בנפשו' כנ״ל" ( רבי נחמן תשנ"ט , קמא נב . ( 30 פרנקפורט מרחיב את מקומו של ההכרח מעבר לגבול ששורטט לו בדיוננו עד כה , בכך שהוא קושר – בדרכים פתלתלות ולא ישירות – את ההכרח לאידאל האינדיבידואליות , שלו מקום מרכזי בתודעה המודרנית ( ראו קצת מזה בנספח . ( אחריות מוסרית אינה מניחה שיש לפעולת הפועל חלופו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן