נספח 13: שיעוריהם של הנושרים ושל מסיימי הטיפול ברטורנו בשנים 2007–2003