טבלה ‭:19‬ ממוצעים וסטיות־תקן של ממדי תחושת הקוהרנטיות בחתך זמן – נוער ‭(N=11)‬