טבלה ‭:18‬ ממוצעים וסטיות־תקן של שלבי השינוי בחתך זמן – מבוגרים ‭(N=18)‬