נתוני נשירה לשנים 2007–2003

טבלות 3 ו 4 מציגות נתונים מספריים בנוגע לשיעור המטופלים שסיימו טיפול לעומת אלה שנשרו מהטיפול מקהילת הנוער ומקהילת המבוגרים , בין השנים 2003 ו , 2007 כפי שהתקבלו מרטורנו . הנתונים בטבלות 3 ו 4 מראים כי בשנים 2007–2003 היו שיעורי הנשירה מקהילת הנוער גבוהים משיעורם בקהילת המבוגרים . נתונים אלה מתיישבים עם דבריהם של עובדים מרטורנו בדבר הקושי בגיוס מוטיווציה לטיפול בקרב בני נוער בהשוואה למבוגרים , כפי שיפורט בהמשך . ככלל , שיעורי הנשירה בשתי הקהילות גבוהים למדי : כמחצית מהמטופלים מקהילת המבוגרים וכשני שלישים מהמטופלים בקהילת הנוער נשרו מרטורנו בשנים . 2007–2003 אולם בעוד ששיעורי הנשירה בקהילת המבוגרים ירדו במקצת במהלך השנים הללו ( מ 65 % בשנת 2003 ל 55 % בשנת , ( 2007 שיעורי הנשירה בקהילת הנוער דווקא עלו בשנים אלה ( מ 52 % בשנת 2003 ל 72 % בשנת . ( 2007  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן