הנושרים מרטורנו

פרק זה עוסק בנושרים מרטורנו . המידע שיוצג מתבסס על ראיונות שנערכו עם צוות העובדים כמו גם עם חלק מהנושרים מקהילת הנוער ומקהילת המבוגרים , ועל השאלונים שמילאו נושרים מרטורנו . תחילה יוצגו נתונים מספריים ביחס לשיעורי הנשירה מרטורנו בשנים קודמות , ( 2007–2003 ) לצד מידע איכותני ביחס לנושרים ולמאפייניהם , כפי שעולה מהראיונות שנערכו עם צוות העובדים ברטורנו . לאחר מכן יוצגו נתוני רקע של נושרים מרטורנו אשר הגיעו למקום בתקופת המחקר ועזבו מיוזמתם את הטיפול בשלבים שונים , כפי שעולה מהשאלונים הסוציו דמוגרפיים שמילאו . לבסוף יוצגו הקטגוריות המרכזיות שעלו מהראיונות שנערכו עם עשרה מבין הנושרים הללו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן