מידת דתיות/רוחניות

רטורנו היא קהילה דתית , יהודית אורתודוקסית , אשר מדגישה באופן מוצהר שילוב של עקרונות רוחניים בבסיס האידיאולוגיה הטיפולית וכמרכיב חשוב בפרקטיקה היומיומית בקהילה . נוסף על ההשתתפות בתפילות , כפי שראינו בפרקים קודמים , השיח היומיומי ברטורנו מכיל מרכיבים מהתפיסה הרוחנית , במיוחד מזו הנשענת על תוכנית שנים עשר הצעדים . היה טבעי אם כן לצפות שיחול שינוי במימד הרוחני אצל המטופלים בקהילה . כפי שנראה להלן , שינוי כזה לא נצפה . על פניו נראה שקיים פער בין ההתכוונות הרוחנית המוצהרת של הקהילה לבין המידה שבה המטופלים מיישמים התכוונות זו בפועל . כפי שהראינו בפרק קודם , וכפי שנציין גם בהמשך , אף שבאופן ישיר חשפו מטופלים בקהילה בלבול מה בנוגע ליישום הרוחניות בחייהם , כאשר בוחנים זאת דרך ביטויים לא ישירים , נראה שמשהו משפת הצעדים הופנם על ידיהם בכל זאת , וכנראה גם מעט מהאידיאולוגיה הרוחנית של התוכנית ומערכיה התואמים . היות ששינוי רוחני נוגע במימד עמוק ביותר של ההוויה האנושית , ייתכן שתקופת השהייה ברטורנו – שבה ההתמודדות היא עם מכשולי היומיום של ראשית ההחלמה ועם סיגול שינויים התנהגותיים , כנאמר לעיל – קצרה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן