גורמי השינוי

פרק זה עוסק בגורמי השינוי בחיי המטופלים ברטורנו הנובעים מהתהליך הטיפולי שחוו במקום . לצד הקטגוריות העיקריות שזוהו מהראיונות שקוימו עם חלק מהמטופלים מקהילת הנוער ומקהילת המבוגרים ברטורנו , ישולבו נתונים כמותיים , כפי שעלו מהשאלונים הרלוונטיים שמילאו משתתפי המחקר . מטופלים שרואיינו סיפרו על מגוון שינויים שחלו בעקבות חוויית הטיפול במישורי חייהם השונים – בקוגניציה ובתפיסה , ברגש , בהתנהגות וברווחה הנפשית ( well-being ) שלהם – לצד עלייה בתחושת ערך החיים . מידע זה נתמך באופן חלקי בלבד בממצאי השאלונים שמילאו משתתפי המחקר , שמטרתם הייתה להעריך את השינויים שחלו בחייהם בהיבטים שונים : שאלון שלבי השינוי , שאלון קוהרנטיות ומשמעות חיים , ושאלוני דת / רוחניות . ניתן לייחס את ההבדלים בין המידע שהתקבל מהראיונות לבין זה שהתקבל מהשאלונים למדגם הקטן במחקר , כמו גם לשיטות המחקר השונות במהותן וכן במגוון ובעומק של המידע המתקבל מהן . כך , למשל , באשר לשאלון שלבי השינוי , המושתת על המודל הטרנס תיאורטי של פרוצ'סקה ודיקלמנטה , הנתונים בטבלות 17 ו 18 בנספח 9 מראים כי אצל בני הנוער התבטא השינוי בעלייה מובהקת שחל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן