רשימת מקורות

ארכיונים ארכיון העבודה , תל אביב ארכיון יד טבנקין , אפעל ארכיון מפלגת העבודה , בית ברל תקופונים אגרת לחברים : איחוד הקבוצות והקיבוצים בקבוצה , עלון קבוצת חולדה בקיבוצנו , עלון קיבוץ כפר בלום בשער , , 'א דנדי חברים כקבוצות וקיבוצים , ללא תאריך וללא מקום הוצאה הפועל הצעיר : הוצאת מפא"י חוברות סטטיסטיות : ברית פיקוח לקואופרציה חקלאית ניב הקבוצה : איחוד הקבוצות והקיבוצים עיונים בתקומת ישראל : מרכז בן גוריון , שדה בוקר עת לפרוש - ועת לשוב , אגרת לחברים , הועדה היוזמת של החוג הרעיוני שנתון סטטיסטי לישראל : ממשלת ישראל ספרים ועבודות מחקר אסף , , 'י הסכסוך הפוליטי בקיבוץ המאוחד , עבודה לשם קבלת תואר דוקטור , תל אביב 1987 בובר , , 'מ נתיבות באוטופיה , ' תל אביב , עם עובד 1947 ביין , , 'א ופרלמן , , 'ר עלייה והתיישבות במדינת ישראל , ירושלים , עם עובד 1982 בן גוריון , , 'ד חזון ודרך , , 'א תל אביב , עם עובד תשי"א בראלי , , 'א מפא"י בראשית העצמאות , , 1953-1948 ירושלים , יד בן צבי 2007 דואר , 'י , ספר גרעיני הנח"ל , , 1987-1948 תל אביב , הוצאת מערכות 1988 , — ספר גרעיני הנח"ל , תל אביב , יד טבנקין...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה