תוכן העניינים

מבוא מאת אלחנן יקירה ט הקדמת המחבר : הרעיונות הרצחניים 3 חלק ראשון : האויב המהותי והחקיקה הנאצית פרק א חקיקת הגזע או ההגנה על דמו הגרמני של האזרח הגרמני 17 פרק ב האויב המהותי 32 פרק ג מן המחשבה המשפטית הנאצית עד 'חוק האדמה' 39 סיכום 44 חלק שני : הצדקת חוקי נירנברג מיום 15 בספטמבר - 1935 שני מאמרים מאת קרל שמיט חוקת החופש 1 ) באוקטובר 49 ( 1935 החקיקה הנציונל סוציאליםטית וסייג האורח פובליק במשפט הבינלאומי הפרטי 53 סוף דבר : כיצד להתייחס לשמיט היום ? 75 הערות 79 מפתח שמות 89  אל הספר
הוצאת שלם