פרק השנים־עשר תפקידה הלאומי של ההתישבות השיתופית בא"י

הקבוצה - דוגמה ומופת במפעל חהתישבותחואיל ונראה לכאורה שחבקורת שימשח עיקר בבירורים המדעיים האובייקטיביים של סקירתנו זו , לפיכך מן הצורך לתת עם הסיום הםכרה נוםפת כרי לברר את משמעותה והצדקתה של בקורת זו . תיאור םונוגרפי כעץ זה שלפנינו רואה הכרח לעצמו לתפוס אח התפתחות הדברים הנמצאים עדיין במצב של זרימה והתהוות' כאילו בצילום כן רנע . כמר . דברים . שהובאו כאן לשם בירור , לא נתגלו כלל עור לפני זמן טח' אחרים שוב עתידים להשתנות כעבור זמן קצר . וטי שיעמוד אחרי עשר , חמש עשרה שנה לפני אותו תפקיר — יתכן שיתגלו לו תופעות אשר ישנו לגמרי את פני הדברים . אולם יש שמתעורר כך הרצון לתפוס את הענינים הפיקח חרפעטיח בזמן טםויים דווקא כתוך זרם גלגולי ההתחלפות . כדי שאפשר יחיה בזמן מאוחר יותר להקבילה לתיאור אחר . ועם זה כל נםיון לתאר צורת חיים חברתית םםויימת — כפרט אם זו נמצאת כמצב של השתנות והסתגלות למגמות החיים חיוםיוטיים-יצטרך לבקש את אחיזתו המלאה ואת נקורת מוצאו בחוק הפנימי של אותה צורת חיים ע צמת . אין אנו אדישים כלל לגבי הצורות החברתיות , כחן החיים מסחררים ; אפילו אגורה או םיםרר או חכרה בעיט — מחייכים אף...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית