פרק שלישי נסיונות סוציאליסטיים ליצירת שותפויות־חיים חילוניות

אפשר , איפוא , לסכם ולקבוע שלוש סיבות להתפוררותן המודרגת של הקומונות הדתיות באמריקה הצפונית בתחילת המאה ח : 20 א ) הריבוי הטבעי הלקוי , ב ) פטירתה של אישיות מנהיגה , ג ) התרופפות הרוח הדתית ע '' י חדירתו של הלך רוח חילוני מן הסביבה לתוך הערה השיתופית . התגברותה של הדחיות האישית שבאה כעקבות הריפורטציה , השאיפה המוגברת של היחיד לאורח החיים הפשוט והרצוי בעיני אלוהים , והחזרה למקורות הראשונים של ההתגלות הנוצרית , שנתעוררה ע'י הפר ^ טסטאנטיםם ושהיה בה כרי להשפיע גם על המשטר של חיי החולין של הערה — אלה היו הגורמים העקריים , שבזכותם נתהוו ונתקיימו גם הקומונות הדחיות כאמריקה הצפונית . במאה ה , 19 דווקא בשעה שכוחם של המניעים האלה התחיל מתרופף , צמחה ועלתה מתוך תנועת ההשכלה חורח ישע חרשה , שרכשה לה השפעה מוסיפה והולכת על ההמונים , וגם ממנה יצאה רחיפה לייםורן של שותפויות חיים חדשות . ואף על פי שהתנועה הזאת רואה אח עצמה כמתנגדת למסורת הרתיח' הרי היא בכל זאת יורשתה האמיתית של זו וקבלה טמנה ראשית כל את השאיפה והציפיח לגאולה . ציורי נאולה אלה שונים אמנם לפי תוכנם 6 ן הדתיים , אולם דווקא קו אופיני ז...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית