פרק ראשון שותפויות־חיים דתיות

( זחוח הישוב הקיבוצי . הדבר המעניין כמיוחד כישובים השיתופיים שבארץ ישראל חוא טכנם חחברחי הניפלח . כל השאלות הכלכליות של הקיבוץ , ^ נטירה שחן אינן שאלות הנוגעות למשק החקלאי הגדול . טוחנות במומו של דבר ע'י משטרו הפנימי המיוחד . מתוכו נובעת שורה של מסקנות לנכי חייו הפרטיים של היחיד , לגכי יחסי הגומלין נין החברים וחיחם לחברה ולסביבה החברתית , באופן שהחיים והעבודה נתונים כתוך תנאים הנבדלים במהותם מתנאי העולם הבורגני הכללי . מבחינה זו הרי ההבדל הראשון והמובהק הוא כשותפות השלטת שבחיי יום יום . שותפות המכוונת לכל חיי האדם , וכן בעבורה המיוסדת על השתתפות שור . של כל החברים כמפעל המשותף . מעקרון זח נובעים כל שאר הסידורים והתנאים המיוחדים כגון : השותפות בהנחלת המשק , בגידול הילדים , הזכות להכריע בענינים הכללים של הערה . וכיוצא כהם . טח שמעורר ענין טיוחר בצורה החברתית של חישוב הקיבוצי חויי זח , כדרך כלל , אותו יסור 'קומוניסטי' שבשיתוף הנכסים ושיויון התצרוכת . אולם ענין זח , המותנה ע'י חשיבותן הפוליטית של תורות סוציאליות טסוייטוח . אינו נוגע כל עיקר להנחות המוקדמות המיוחדות . שבזכותן קיים הקיבוץ הא...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית