מראי מקום

אזר (› תשמ ›) א" אזר , משה ( תשמ , ( א" " אבל , אלא ואלא ש בעברית של ימינו , " לשוננו מה , עמ' . 148-133 אזר ) 1992 (› אזר , משה , ( 1992 ) " לקראת הבנת מבנה המשפט הממוקד בעברית בת זמננו , " בתוך : ע' אורנן , ר' בן שחר וג' טורי ( עורכים , ( העברית שפה חיה , קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים תרבותיים , אוניברסיטת חיפה , עמ' . 99-87 אזר (› תשנ"ה ( אזר , משה ( תשנ , ( ה" תחביר לשון המשנה , ירושלים : האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת חיפה . אזר (› תשנ ›) ז" אזר , משה ( תשנ , ( ז" " תאוריית המבנה הרטורי : ניתוח תחבירי תפקודי של טקסטים , " בתוך : מ' בר אשר ( עורך , ( פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט , ירושלים : האקדמיה ללשון העברית , עמ' . 352-337 אזר Azar , M . ( 1997 ) , “ Concession relations as argumentation" , Text ›) 1997 (› 17 ( 3 ) , pp . 301-316 . אזר (› תשנ ›) ט" אזר , משה ( תשנ , ( ט" " על הוויתור בעברית בת זמננו , " בתוך : ש' שרביט ( עורך , ( מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה , רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן , עמ' . 303-285 אזר ›) 1999 (› אזר , משה , ( 199...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן