6.5 שם הפועל

שם הפועל הוא מן היסודות הבאים בעברית ללא ציון עושה הפעולה . תכונה זו היא הרלוונטית לענייננו : ההימנעות מציון עושה הפעולה מאפשרת יצירת טון אימפרסונלי . אשר על כן יעניינו אותי כאן רק אותם שמות פעולה המייצגים פעולות שמבצע החוקר , בעיקר פעולות קוגניטיביות . שם הפועל נוטה להופיע במבנים תחביריים קבועים , מודאליים בדרך כלל , ושכיחותם של מבנים אלה בטקסט המדעי מעניקה לטקסט אופי כללי , מרוחק ואימפרסונלי . בקורפוס כולו נמצאו לי 333 צורות כאלה . הצירוף השכיח ביותר הוא ' ניתן + שם פועל' 176 ) מתוך , 333 כ . ( 53 % פעמים רבות הוא קשור בקשר הדוק לפעולת ההיסק או לפרשנות של נתונים , וכך מציג את הפעולה ללא ייחוס שלה לחוקר , למשל : ( 269 ) מן העובדה שקשר זה חזק יותר [ ... ] ניתן ללמוד שחלק מהנשאלים ( 18 ) [ ... ] ( 270 ) את הנתונים ניתן לפרש בדרכים שונות . ( 24 ) עם זאת , לצירוף זה גם תפקיד של הסתייגות ושל החלשת הטענה , בהיותו מביע אפשרות במקום הכרחיות . בדוגמה ( 271 ) בולטת פונקציה זו משום שהצירוף " ניתן לטעון" משובץ במשפט בעמדה תחבירית הסגרית , האופיינית לביטויי הסתייגות : ( 271 ) תהליך תרבותי כזה , נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן