מבוא 'שיח מדעי' מהו?

עניינו של החיבור הזה בטקסט של המאמר המדעי בן ימינו , שהוא סוג מיוחד של שיח וחלק מן ' השיח המדעי' בכללותו . דיון בלשני פרגמטי בשיח המדעי , שתכליתו לתאר את האופן שבו משיג השיח הזה את מטרותיו השכנועיות , ראוי לו להתחיל בשאלת מקומו של הטקסט בהקשר המדעי , כלומר בשאלת מעמדו ותפקידו במסגרת העבודה המדעית . קשה להבין כיצד נעשה טקסט לראוי מבלי להביא בחשבון את הפעילות החברתית והאינטלקטואלית שהוא חלק ממנה ( בזרמן , 1988 עמ' . ( 4 עלינו להתבונן אפוא באופן שבו התקשורת המדעית מאורגנת בקהיליות המדעיות ובאופן שבו הטקסטים משתלבים במערכת השלמה של הפעילות הדיסציפלינרית . לדיון בהקשר החברתי של טקסט מסוג מסוים יסייעו המונחים ' קהיליית שיח' ו'סוגה . ' סוולס ( 1990 ) ייחד חיבור שלם לדיון בשיח המדעי במונחים הללו – הקהילייה המדעית כקהיליית שיח ומעמדו של המאמר המדעי כסוגה בעלת תפקיד בקרב קהילייה זו : ' קהיליית שיח' היא רשת סוציו רטורית שנוצרת כדי לפעול למען מטרות משותפות . לקהיליית שיח מאפיינים אחדים : יש לה מטרות ציבוריות מוסכמות על הרוב ; יש לה מנגנונים של תקשורת בין חבריה , המשמשים למסירת אינפורמציה ולתגובה ;...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן