תוכן העניינים

בפתח הספר 9 מבוא – ' שיח מדעי' מהו ? 11 קורפוס 14 מבנה החיבור 18 חלק ראשון המאמר המדעי וקהיליית השיח פרק : 1 המאמר המדעי ו'העובדה המדעית' 25 1 . 1 הכתיבה המדעית 25 1 . 2 המאמר המדעי : נקודת מבט היסטורית 27 1 . 3 מהי 'עובדה מדעית 33 ? ' 'ה 1 . 3 . 1 ייצור' של 'עובדה מדעית' 33 'ה 1 . 3 . 2 עובדה' כמבטאת הסכמה של 'הקהל האוניברסלי' 37 פרק : 2 אופיו השכנועי של המאמר המדעי 40 2 . 1 מהו 'טקסט שכנועי 40 ? ' 2 . 2 המאמר המדעי כטקסט שכנועי 41 2 . 3 התפקיד השכנועי של מבנה המאמר 44 2 . 4 המטרות השכנועיות של המאמר המדעי 48 2 . 4 . 1 הדגשת חשיבות הנושא 49 2 . 4 . 2 ביסוס המשבצת 50 2 . 4 . 3 תואם 52 2 . 4 . 4 חידוש 53 2 . 4 . 5 הבחירה במסגרת תאורטית או מושגית 54 2 . 4 . 6 הבחירה בשיטת המחקר ובכלי המחקר 54 2 . 4 . 7 הצדקת הפרשנות והמסקנות 55 חלק שני הדובר וקהלו : דיאלוגי › ת בשיח המדעי פרק : 3 היבטים דיאלוגיים של השיח 61 3 . 1 המאמר המדעי – מונולוג או דיאלוג ? 61 3 . 2 ציטוטים מספרות המחקר 65 3 . 2 . 1 דרכי הציטוט במאמר המדעי 67  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן