מפתח שמות ונושאים

אבירם , אמיתי 18-16 Telling Rhythm : Body and 16 Meaning in Poetry "ריתמוס" 17 הע' אוסטרננייה ] ראו : הזרה [ אוסישקין , מנחם 23 אחד העם 106 , 70 " חיקוי והתבוללות" 70 הע 78 , ' אחמטובה , אנה 120 , 118 איגלטון , טרי 12 הע' אייכנבאום , בוריס 37 , 19 הע' אינטרטקסטואליות , 32 , 30-29 , 25 , 11 70 , 62 הע , 117-106 , 102-99 , 97 , ' 135-133 , 124 , 122-120 פרוזודית , 117-114 , 111-110 , 107 135-132 , 128-127 , 124 ריתמית 133 , 124 , 113 איסטופ , אנטוני 20 " השירה כדיבר" 20 הע' " פנטמטר ואידאולוגיה" 20 אלטר , רוברט 93 , 91 הע 96 , 95 , ' הע , ' 105 , 97 הע' " ביאליק" 93 הע 96 , ' הע 105 , ' הע' " עברית ומודרניות" 91 הע' אליוט , [ ס"ת תומאס סטרנס [ , 62 , 28 110 , 109 " ארץ השממה" 109 הע 110 , ' אמרסון , קאריל 36 הע 41 , 38 , ' אפולינר , גיום 60 , 56 , 51 , 44 , 35-32 " סתיו" 51 , 44 , 32 בארת , רולאן 134 , 32 , 20-18 " מות המחבר" 134 הע' " מיתולוגיות" 18 הע' בודלר , שארל 119 , 78 , 35 , 14-13  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן