פרק ז מוסיקה בהגות הציונית הדתית

בפרק זה אנו שבים לניתוח טקסטים מחשבתיים העומדים ביסוד הרעיון הציוני הדתי . אף על פי שהציונות הדתית היא תנועה הפועלת בעולם מודרני , המשקל של הסמכויות הדתיות השמרניות בחייה הוא רב . להגות המופשטת ולטקסטים הרבניים מקום חשוב בעיצוב האתוס הציוני הדתי . על כן בכוונתי לדון בהיבטים מוסיקליים של מחשבת רבני הציונות הדתית וקברניטיה . בפרק הקודם עמדנו על בקשת ההתחדשות הציונית הדתית בזיקה למוסיקה וליצירתיות המוסיקלית מחד גיסא ולהיעדר הזיקה למוסיקה האמנותית מאידך גיסא . בפרק זה רצוני לבחון את ההשלכות התרבותיות והפילוסופיות של הטקסטים המתייחסים למוסיקה . להלן אבחן הידרשויות אחדות למוסיקה כמושג וכתוצר של תרבות בהגות ובמעשה הציוניים הדתיים . ההידרשויות הפרקטיות היו אמנם בודדות ופזורות , ובפרק הקודם עמדנו על הסיבות לכך ; אך אפשר שלפחות מבחינה מסוימת היו הידרשויות אלו בבחינת הכנה להתחדשות המוסיקלית המתרחשת בשנים האחרונות . בפרק זה אני מראה שלהתחדשות היו שורשים פילוסופיים ומיסטיים מובהקים . בכוונתי לעסוק במוסיקה כביטוי של תרבות המערב בכתבים הרעיוניים של אנשי הציונות הדתית . עיקר הפרק מוקדש להגותו המעמיקה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן