פרק א היבטים מתודולוגיים

בחינת מעמדה של המוסיקה בהגות היהודית ומעקב אחר הרכיב המוסיקלי ביצירה זו מחייבים בירור מקדים קצר של עניינים מתודולוגיים אחדים , ובהם היקף מקורות ההתייחסות , לאמור הגדרת הקורפוס הטקסטואלי ההגותי המשמש יסוד למחקר שלפנינו ; זיקות גומלין אפשריות או הכרחיות בין הגות למוסיקה ; גישת המחקר לקורפוס ולזיקות הגומלין ומשמעויותיה הפרשניות . בפרק זה ברצוני לפתוח בשורה של בירורים מקדימים של תחום ההגדרה ושל היבטיו השונים . אפתח בקביעת היקף ההגות , אמשיך בהיבטים הפרשניים של ניתוח הרכיב המוסיקלי בהגות , ואסיים בשורה של סוגיות משיקות לסוגיות אלו . ) א ( הגות עיסוק ברכיב המוסיקלי בהגות היהודית נזקק הן לסוגיית עצם הגדרתה של הגות כזו הן לסוגיית יחסם של הרכיבים הרעיוניים שלה ( כמו המוסיקה ) למכלול ההגותי . בכוונתי להעיר הערות קצרות על הגדרתה של ההגות היהודית , ולאחר מכן לדון במקומה של המוסיקה בגבולותיה של הגדרה זו . הגות יהודית מאחר שחיבור זה מתייחס ליצירה המשתרעת על פני מאות שנים ואיננו מתמקד בתקופה מסוימת , הרי שיש להגדיר את היקף הקורפוס . כשם שקשה להגדיר בבהירות את המונח הגות יהודית כך גם בחינת מקומם ומעמד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן