תוכן העניינים

מבוא 9 פרק א : היבטים מתודולוגיים 15 מהעבר להווה פרק ב : הערכה 51 פרק ג : עם ישראל והמוסיקה 89 פרק ד : מוסיקה ככלי שרת 125 פרק ה : לקראת מוסיקה כתחום בעל ערך עצמאי : ייצוג , שפה ודיאלוג 170 מההווה לעתיד פרק ו : ציונות , דת , מוסיקה 223 פרק ז : מוסיקה בהגות הציונית הדתית 254 פרק ח : תודעה דתית ויצירה : מלחינים והוגים 299 סיכום 315 במקום חתימה 325 נספחים 331 ביבליוגרפיה 362 מפתחות 379  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן