"נשמת כל חי"

להלן כמה קטעים מתפילת "נשמת כל חי : " א . […] ולך לבדך אנחנו מודים . ואלו פינו מלא שירה כים , ולשוננו רנה כהמון גליו , ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע , ועינינו מאירות כשמש וכירח , וידינו פרושות כנשרי שמים , ורגלינו קלות כאילות – אין אנחנו מספיקים להודות לך , ה' אלהינו ואלהי אבותינו , ולברך את שמך , מלכנו , על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות , נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו . ב . על כן אברים שפלגת בנו , ורוח ונשמה שנפחת באפנו , ולשון אשר שמת בפינו , הן הם יודו ויברכו וישבחו , ויפארו וירוממו , ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד . כי כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבע , וכל עין לך תצפה , וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחוה , וכל הלבבות ייראוך וכל קרב וכליות יזמרו לשמך , כדבר שכתוב : כל עצמתי תאמרנה ה' מי כמוך , מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו . ג . מי ידמה לך ומי ישוה לך ומי יערך לך , האל הגדול , הגבור והנורא , אל עליון , קונה שמים וארץ . נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קדשך . […] עיקרה של התפילה הוא דבר הודיה ושבח לאל . הקטע הראשון ( א ) מורכב משני משפטים – האחד קצר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן