נשמה חדשה לעם ישראל

הן בדברי הרב קוק והן באלה של עגנון מופיע המושג " נשמות חדשות . " בתלמוד דורשים : " אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ›› . " על בסיס מדרש זה דורש ספר הבהיר : " אין = ] ד"ב בן דוד ] בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף , מאי כל הנשמות שבגוף ? הוי אומר כל הנשמות שבגוף האדם , ויזכו החדשות לצאת ›› . " בקבלת האר"י המושג " נשמה חדשה" ›› ר' אברהם יצחק הכהן קוק , אורות הקודש , חלק ב , ירושלים תשמ"ה , עמ' תמב–תמג . ›› " ברוח התורה , " מעצמי אל עצמי , עמ' . ›››–››› ›› א' שביד " , ' תהלה' לעגנון כספור קודש , " שמואל יוסף עגנון , מבחר מאמרים על יצירתו" ( הלל ברזל עורך , ( תל אביב , › 9 ›› עמ' . ›› 0–› 0 › תהלה מתוארת : " אור עיניה חסד ורחמים" " ) תהלה , " עד הנה , עמ' . (››› ›› ר' אברהם יצחק הכהן קוק , אורות הקודש , חלק ג , עמ' שכט . הדמיון הוא בעיקר ביחס לזיהוי של תהלה עם הצדיקים הגמורים . ›› יבמות סב ע"א . מדרש זה עגנון מזכיר בהכנסת כלה : "יכלו נשמות שבגוף ויקורב הקץ" ( עמ' . (››› ›› ספר הבהיר , ירושלים תשנ"ד , אות קפד . ובזוהר ( חלק א , פרשת בראשית , דף כח " : ) ב"ע ' ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן