1. גישה רציונליסטית למחקר ה-mind - הנפש שרה את השיר כולו בהינתן הרמז הראשון

7 מחקר הלשון של חומסקי המניח רעיונות קרטזיאניים של מולדות ויצירתיות וגם תומך בהם , ממשיך מסורת רציונליסטית של מחקר ה mind העומדת כנגד מסורת אמפיריציסטית . הרעיונות שחומסקי מכנה ״בלשנות קרטזיאנית״ הם רעיונות המופיעים במסורת של ״הדקדוק הפילוסופי״ או ״האוניברסלי״ , שהתפתח מהדקדוק של פורט רויאל בתחילת המאה השבע עשרה , וכן בבלשנות שהתפתחה במהלך התקופה הרומנטית ומיד אחריה , ובפילוסופיה הרציונליסטית של ה mind ששימשה רקע משותף לשתי 8 המסורות הללו . במקום אחד מציין חומסקי שמחקר הרעיונות הללו יכול להתפתח כניגוד לקבוצה של דוקטרינות והנחות שאפשר לראות בהן ״בלשנות אמפיריציסטית״ והן הודגמו על ידי בלשנים ממיינים ובלשנים מבניים מודרניים וגם על ידי התפתחויות 6 ראו לעיל במבוא , עמ' . 1 › -1 › 7 מקגילברי מציין שאף שהמחקר של חומסקי מניח רעיונות קרטזיאניים , התרומות של חומסקי למדע הלשון החלו לפני שחומסקי קרא את העבודות הנדונות ב ! 1966 CL ראו מקגילברי , 2002 עמ׳ . 17 מקגילברי מפנה בעניין זה לספרים של חומסקי 19 › 9 MMH וכן . 19 ›› LSLT , 1966 CL 8 עמ׳ , 76-7 › הערה . ›  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן