פרק ב החקירה

עניינו של פרק זה הוא להציג ולהדגים את מתודת המחקר של חומסקי . מחקר זה עוסק בשאלת טבעו והתהוותו של הידע הלשוני המיוצג ב mind ומתבטא בהתנהגות ולא בחקירה של ההתנהגות ותוצריה . גם ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הבלשני הגנרטיבי מוצגת בקצרה . כמו כן נעשה ניסיון לתמוך 1 בהשערתי הקונסטרוקטיביסטית שביסוד הפרקטיקה המחקרית מונחת תפיסה אינטרנליסטית ( פנימית , מנטליסטית ) של לשון המשולבת בתפיסה רציונליסטית של רכישת ידע ונתמכת בתפיסה של נטורליזם מתודולוגי — שאינו מניח הבחנה מטפיזית בין mind ובין גוף — כדרך להבנת העולם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן