תוכן העניינים

פתח דבר 7 מבוא 9 חלק ראשון ידע לשוני ורכישתו – התאוריה של חומסקי פרק א : מסגרת המחקר של חומסקי – הבהרה מושגית 19 . 1 יכולת לשונית – יכולת מסדר ראשון ויכולת מסדר שני ; 19 . 2 ידע של שפה – גם כאשר אדם לא יכול להשתמש בשפה , הוא יודע אותה . 3 ; 21 מרכיבי המצב המנטלי של הידע הלשוני – מערכת של ידע ומערכות ביצוע . 4 ; 33 לשון – אמצעים סופיים המאפשרים שימוש אין סופי . 5 ; 48 דקדוק אוניברסלי – עקרונות מולדים תוכניים ; 59 . 6 מודולריות – דרגות עצמאות של מערכות מנטליות . 7 ; 74 הסברים אבולוציוניים של ידע – אבולוציה כתיאור ולא כהסבר . 8 ; 95 ידע והצדקה – ידע בלא הצדקה 102 פרק ב : החקירה 108 . 1 מתודת המחקר של חומסקי – ״הסגנון הגלילאויני״ ; 108 . 2 בניית התאוריה , פיתוח המחקר – דקדוק גנרטיבי ; 130 . 3 התפתחות היסטורית של המחקר הבלשני – השתלבות מחקר הלשון במדעי הטבע . 4 ; 154 הדגמה כללית של פעילות הבלשן – פליאה נוכח תופעות החיים הפשוטות ביותר 177 חלק שני טענות פילוסופיות פרק ג : נטורליזם מתודולוגי כדרך להבנת העולם ובעיית הגוף-נפש 189 . 1 נטורליזם מתודולוגי – דחיית הבחנה קטגוריאלית בין ישויות ; 189 ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן