רשימת קיצורים

אורבך , תוספות אפרים אלימלך אורבך , בעלי התוספות . ירושלים , תש"מ . מהד' ב . אלון , המשפט מנחם אלון , המשפט העברי , ירושלים , תשל"ח , מהדורה שנייה . אפשטיין , אמוראים יעקב נחום הלוי אפשטיין , מבוא לספרות האמוראים , ירושלים , תשכ"ג . אפשטיין , מחקרים יעקב נחום הלוי אפשטיין , מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות , ירושלים , תשמ"ד . אפשטיין , משנה יעקב נחום הלוי אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , ירושלים , תשכ"ד , מהדורה שנייה . גרוסמן , אשכנז אברהם גרוסמן , חכמי אשכנז הראשונים , ירושלים , תשמ"א . הלר , תלמוד Marvin J . Heller , Printing the Talmud , N . Y ., 1992 וינפלד , מבוא יוסף שלום הלוי וינפלד , מבוא לש"ס וילנא , ירושלים , תשנ"ד . זוסמן , כתבי יד יעקב זוסמן , כתבי יד ומסורות נוסח של המשנה , דברי הקונגרס השביעי למדעי היהדות , מחקרים בתלמוד , הלכה ומדרש , ירושלים , תשמ"א , עמ' . 250-215 כתיבה והעתקה יעקב שמואל שפיגל , עמודים בתולדות הספר העברי - כתיבה והעתקה , רמת גן , תשס . ה" ליברמן , יוונית שאול ליברמן , יוונית ויוונות בארץ ישראל , ירושלים , תשכ"ג . פרידברג , תולדות חיים דב פרידברג , תולד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן