ט. פעולת המגיהים בימינו - השפעתו של דפוס צילום

כאמור לעיל , פעולת המגיהים לא נסתיימה עם דפוס אמ"ד . גם המדפיסים שבאו אחריו המשיכו להגיה את דברי הרמב"ם . אולם לא רק המדפיסים הגיהו את דברי הרמב"ם . גם 177 ראה גם פיתש המשנה לו מב , ם" מהד ר '' י קאפח , פאה פ '' א מיג , הערה . 27 שם כתב ר '' י קאפח כך : " והדברים פשוטים וכבר האריך בכך מרכבת המשנה וכמש'' בהערתו שם . ' מדברים אלו משמע כי הוא סבור שספר מרכבת המשנה המוזכר הוא ספר שנדפס , ולכן הוא מקצר , אבל המעוניין יוכל למצוא זאת במרכבת המשנה . נראה שמאוחר יותר ידע הר '' י קאפח שספר זה לא נדפס , שהרי כביאות להל' מאכלות אסותת פ '' ב הי '' א , כתב כך : יורשיי ליאון ... והובאה העחתו בדפוסים מאוחרים וז ... ל '' ובספרי מרהימ הארכתי כענק זה ... עיש . וספר מרהימ של רשיי ליאון לא נדפס' וכוי . אלא שבהל' מתנות עניים פיב הייכ , כתב : "כאחד הדפוסים נוספה בהלכה זו הערת מהר"ם פאנדרי' [ לשיטתו צ"ל : מהריא אלפאנדרי , [ וחזר וטעה שוב לייחס את ההגהות הללו לה"א אלפנדרי , לאחר שכבר עמר כהלכה על מחברן . 178 הל' מאכלות אסותת פ"ב הי '' א , מהית . יש להוסיף כי גם ר' וולף הלוי כאסקוביץ , בספת שושן עדות על מסכת עד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן