ג. משנה תורה, קושטא, רס"ט

בסוף הספר , לאחר דברי שבח למדפיסים ולפועלם , נדפס גם כך : ואני הצעיר אברהם בן לאדוני כמ"ר יוסף בן יעיש זלה ... ה" וגם שמתי עיני ולבי בהגהת הספר וסידורו כיד אלי' הטובה עלי עם החכמים אנשי המשמר אשר שלטה ידם בהגהת קצתו . על ר' אברהם , המגיה , ידוע לנו כי הגיה ספר נוסף שנדפס באותה תקופה וכי היה חכם 2 חשוב ' . יש לזכור כי במהדורת קושטא נדפסו זו הפעם הראשונה מפרשי הרמב"ם השונים , מגיד משנה , מגדל עז , והגהות מימוניות . לכן מסתבר כי ר' אברהם הגיה בראש ובראשונה את ההוספות הללו שבדפוס זה , שהרי הם נדפסים עתה לראשונה . אבו מעונינים לבדוק מה היה חלקו של המגיה בעיצוב נוסח הרמב"ם עצמו . לפניו מונחים כבר שני דפוסים , וסביר אם כן כי הוא יצא בעקבותיהם וידפיס על פיהם בלבד . אף כאן נערכה 22 בדיקה חלקית בלבד , ובסיכומה כתב ש"ז הבלין : כאן קשה יותר לבאר , כיצד אפשר שבמקרים מסוימים שאב [ דפוס קושטא ] דווקא מן שגיאות דפוס רומי בעוד שמתוקנות הן כבר בדפוס שונצינו . ושמא תאמר השתמש בדפוס רומי בלבד , אם כן כיצד נפתס את השגיאות בדפוס קושטא השאובות משיבושיו החדשים של דפוס שונצינו ? על כורחך לומר ששימוש מדפיסי דפו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן