א. משנה תורה, רומא, רל"ה בערך

3 זו המהדורה הראשונה , השלמה , של משנה תורה שהגיעה לידנו . בספר טהרה , הלכות טומאת מת סוף פכ"א , אנו קוראים : 1 חלק מהדברים האמורים בפרק זה נדונו על ידי בשני מאמרים . האחד : 'משהו על משנה תורה לרמב '' ם מהדורות PKIJ < D ויושטיניאן , ' קרית ספר , מז ( תשל , ( כ '' עמי 504-493 ( להלן : שפיגל , משהו . ( השני : 'גלגולי ההגהות שבדפוסי משנה תורה לרמב , 'ם '' תגים , ) ו-ה תשל , ( ה '' עמ' 39-25 ( להלן : שפיגל , גלגולי . ( 2 היינו , מגיה ההעתק , שהסברנו את תפקידו בפרק שביעי , סעיף ד . 3 רי '' י דינסטג , כספר היובל לכבוד יצחק קיוב , ניו יורק , תשל '' כ , פרסם ביבליוגרפיה של המהדותת 4 אמר מעתיק המיימוני הזה כמתנצל , אלו האחד ועשרי' פרקים אשר מתחילת ספר טהרה עד כאן לא היה לנו כי אם העתק אחד ולכן ראוי למעיין להשתדל להגיהם , אבל הספר הזה בכללו ועד סופו היו לנו ד' או ג' העתקות , זולת אלו האחד ועשרים פרקים כאשר זכרתי . דומה כי דברי המדפיס מדברים בעד עצמם . היו מונחים לפניו כמה כתבי יד , והוא בחר 5 מהם את הנוסח הנראה לו . רוצה לומר , המדפיס היה אפוא מגיה ההעתק . הואיל ואין אנו יודעים באילו כתבי יד ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן