ח. קביעת נוסח ספר תורה כשלפנינו נוסחים שונים

ראינו לעיל שאחת מטענות החזון איש , היא טענה חמישית , כנגד שימוש בנוסח כי"מ היתה כי יש ללכת אחר הרוב בענייני נוסח , ואפשר שכי"מ הוא במיעוט ביחס לשאר כתבי 59 וכבר כתבנו לעיל , עמ' , 537 את דבת ר'י טייטלבוים בעניין זה , שהם ממש כדברים האלה . 60 קתב לומר שדפוס ווין תקס '' ו , שבו נדפסו גם הגהות הגר 'א , הוא נוסח התלמוד שאליו כיוון החוון איש . 61 וכעין זה כתב גם ר * מ כשר בתשובתו , אות ח , עמ' קעה-קעו . 62 הגהות החזון איש על הש '' ס לוקטו ע"י ר' אברהם גניחובסקי , והודפסו כמהדורה הגדולה של '' אל המקורות , '' ירושלים , תשי '' ט , אלא שנדפסו שם רק הגהותיו על מסכתות ברכות ושבת , ויותר לא הדפיסו . על דרכו בהגהותיו בציוזף כמח דוגמאות ראה : רש * י זוין , אישים ושיטות '' ת , א , תשי '' ח , עמ' ; 328-324 ובספר פאר הדור ( ראה לעיל הערה , ( 40 חלק שלישי , עמ' פז-צב . זוין ציין לדוגמה מעניינת כברכות לה ע . כ '' הצליח שם נתקשה במלים "דרך הצירות , " ופלפל הרבה להסבירם . החזו"א לעומתו סבור שיש למחוק מלים אלו . אישור להגהת החזו"א מצעו בכי"מ המובא כדק"ס , וראה שם דיון אתך בכך גם בדברי רתנ . ר" היד שהיו ידוע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן