ו. דברי ר' אברהם ישעיה קרליץ (החזון איש) על כ"י מינכן

בדותו יצא ערעור מסוים בדבר המהימנות של נוסח הנמצא בכתבי יד , והוא נובע מגישתו 36 של החזון איש . החזון איש ערער על שני דברים . הוא ערער על סמכותם של כתבי יד של התלמוד , וכן ערער על סמכותם של כתבי יד של ראשונים . אנו נ 7 ק כאן רק בערעורו של החזון איש על סמכותם של כתבי יד של התלמוד . 34 יש לציין כי גם בסוכה לז ע '' א הפנה לש '' ס קלף שהביא הרחיד '' א בספר שמחת הרגל , וכתב כי על פי נוסח זה מיושבים דברי התוס . ' וראה בהגהות ריעב '' ץ שם שנתקשה ברברי התוס . ' K'Trnn 35 ציין לקרבן נתנאל בספת שם הגדולים ערך גמרא . ואילו בספת חיים שאל , ח '' כ , סי' לד , הביא נוסחה זו ודן בה . גם ר' עקיבא איגר בגליון הש '' ס ציין לקרבן נתנאל . וראה עור : שו '' ת חכם צבי , תוספות חדשים , סי' ו ( לקוח מהספר שו"ת דברי רב משלם , סי' ב T , ( דוד , לר '' ד זינצהיים , מעון הברכות , לר' ישראל יונה לנדא - המנסים ליישב את הנוסח הישן . ר' לוי כר דוד מקאדני , בספת עטרת ראש , אמשטרדם , תקכ"ו , הגיה מנפשו כנוסח כ"י מינכן . גם ר' עזריאל ליב רקובסקי , בספת שלמה משנתו , על מס' ברכות , וורשא צ"ד ) , בני ברק , תשל , ( ד '' הגיה כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן