ה. הויכוח בין ר' נתנאל וייל ור' יוסף דארמשטט

ר' נתנאל וייל כתב בסוף ספרו קרבן נתנאל , קארלסרוא , תקט"ו : שלא להוציא הנייר חלק אעתיק איזה גרגרים לזכות את הרבים וזהו , בברכות דף לד ע"א ברש"י מתחילת הברכה שטעה זה , וממילא משתמע תומר ממנו והלאה , אלמא על סדרה צריך לחזור ולומרה ע"כ . ופי' זה תמוה דא '' כ הר תיובתא דרב אסי והתלמודא קאמר תיובתא דרב הונא , וראיתי שהרבה לומדים נשתבשו בזה להשוות 26 פירש"י עם פרכת הש"ס . וראיתי בש"ס על הקלף בפערשי הגי' תיובתא דרב אסי לימא תיהוי תיובתא דרב הונא אמר לך רב הונא , וגי' זו הי' לפני רש"י ודבר פלא הוא . זאת ועוד אחרת בפר ]( ק ) שת ] בחוקתי וחרב לא תעבור בארצכם [ תקרא כו , ו ] מתרגם התרגום ודקטלין בחרבא לא יעידון בארעכון וזהו דבר תימא , הברכה זו קללה הוא לפי התרגום . וראיתי בחומש א"ד עם שלשה תרגומים על הגליון שנשתבש בזה מאוד עמוד עליו . והגהתי מלבי שטעות נפל בכל החומשים וצ '' ל לא יעירון כדרשת חז ] ל" תענית כב ע"ב ] אפילו חרב של שלום . ואח '' כ שם בפערשי מצאתי חומש על הקלף מכמה מאות שנה פסוק א' מקרא ואח"כ פסוק א' תרגום , וראיתי שם בהתרגום לא יעירון כדברי וששתי . 26 ראה בפרק שלושה עשר , הערה , 146 ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן