ב. נוסח הדפוס בדרך כלל מדויק יותר מנוסח כתב יד

בדברי החכמים לעיל נתפרש , כי נוסח התלמוד שבידנו "הורק מכלי אל כלי בכמה העתקות ודפוסים , '' ולפיכך יש בו שיבושים . אמנם יש הסבורים שאם נשווה את מספר השגיאות בכתבי יד עם אלה שבדפוס , הרי שבאופן יחסי מרובות השגיאות בכתבי יד מאשר בדפוס . 4 כך כתב הרחיד"א : ' והיינו טעמא דכתב מק תראה דהר"ד אבודרהם מפני שראה לרב עמרם וכר , דמרן ידע שהר"ד אבודרהם הוא אחרון מהטור ואיך החליט שלא נזכרה ברכה זו בש"ס , דאין לומר מפני שבש '' ס שלו [ כלומר של ר"ד אבודרהם ] לא גריס הכי דזה אינו כלום , דהי = ] ל" דהיה לו ] לתלות בטעות המעתיק בכמה טעיות דלא יבצר בש"ס כתובי יד שאז לא היה דפוס , ובכתיבה יש יותר השמטות וטעיות ממה שיש היום בדפוס . לאמור , לדעת הרחיד"א יודע גם ר"ד אבודרהם כי חסרון עניין מסרם בש"ס אינו מלמד מאומה , כיוון שיש לתלות חסרון זה בהשמטת המעתיק . ורחיד"א מוסיף כדרך אגב ללמדנו , כי טעויות מסוג זה מצויות יותר בכתבי יד מאשר בדפוס " , אלא שלא כתב מה טעם הדבר . 6 כדבריו כתב גם ררננ"ר בדברו על כ"י מינכן , אלא שהוסיף גם טעמו של דבר : ' 13 הדברים נפלאים , אכל זה לשונו של הרב יעקב שור . עם זאת יש לדעת , כי ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן