א. נוסח שהראשונים מעידים עליו הוא מדויק יותר מהנדפס

על השאלה איזה נוסח משניהם עלינו להעדיף , מצאנו תשובה בדברי הרב חיד ' -. א '' כתב רבינו ר' סעדיא גאון בכלליו כ"י , וקראם דרכי התלמוד וחיברם בלשון ערב 2 ויעת"ק משם ר' בצלאל בכללים שלו כ"י וז"ל צריך אתה לדעת שבין אומרם תנן לאומרם תנן התם הפרש רב ... ולשון התלמוד יאמת זה אם ניצולו הנסחאות מהטעות ... [ עד כאן לשון רב סעדיה המובא ע '' י ר"ב אשכנד , ומכאן ואילך לשון הרחיד"א ] ואפילו הגאון ז"ל שהיו בידו נסחי דווקני כ"י והיה קרוב לזמן חיבור הש '' ס כתב אם ניצולו הנסחאות מהטעות , וכ"ש הנסחאות שבידנו שהורקו מכלי אל כלי בכמה העתקות ודפוסים . 3 למדנו מדברי רב סעדיה , שאפשר שיש טעויות אף בנוסחאות של התלמוד שהיו בזמן 4 הגאונים . עם זאת למדנו מדברי הרחיד '' א , שככל שטופס התלמוד שבידנו יהיה קרוב 1 בספח עין זוכר , מערכת ת , אות יח . 2 ראה מה שכתבנו בזה לעיל , פרק שלישי , הערה . 16 3 וראה לעיל שם , שם , על ייחוס הדברים לרב סעדיה . 4 דברי רב סעדיה "אם ניצולו הנסחאות מהטעות , " יכולים להתפרש כמכוונים אל נוסח התלמוד שהיה כידו . אמנם אפשר לומר שרס"ג פנה כאן אל קוראי ספת , ואמר להם שאם ימצאו בתלמוד שבידם מקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן