ה. הזנחת השימוש בדק"ס בדורנו

כבר הבאנו לעיל , בעמוד הקודם , את דברי ר"מ כשר במבואו ל '' גמרא שלמה , " עמ' ו -.'' ואף שהוא [ הכוונה לררננ"ר ] מעיר לפעמים הערות מאלפות הרי מטרתו היתה להביא שערי נוסחאות בלבד , ולא חש להתעמק בחידושים היוצאים מחילופי גירסאות אלה . " נראה כי ר"מ כשר ראה בכך חסרון גדול , שהרי בהערה 3 שם הוא ממשיך ו כנראה שמטעם זה לא נכנס הדק"ס לשימוש בעולם הישיבות , ורק יחידי סגולה מבין המחברים משתמשים בו . לתקן מעוות וה נתייחד ב '' גמרא שלמה" מדור מיוחד בשם " באורי נוסחאות , " בו יתבארו כל החידושים והפירושים שאנו למדים מחילופי נוסחאות , לאור ביאורי הסוגיות בספרי הראשונים והאחרונים , מפרשי הש"ס הרמב"ם והשו . ע" כאן נגע ר"מ כשר בנקודה חשובה שיש לתת את הדעת עליה . הרי ראינו כי גדולי הדור הסכימו עם מפעלו של דק"ס , וכולם גמרו עליו את ההלל , ואם כן מה טעם אין אנו 232 מוצאים שימוש בספר ע"י חכמי הדורות . 229 אבל במסכתות המאוחרות יותר נקטו בדרך אחרת כמו שכתבו במבוא , והביאו אף שינויים שיש להם " משמעות קלה , עניינית או לשונית . " ראה עתה סקירה וביקורת על המפעל הוה כדברי ש"י פרידמן , ' כיצד מדקדקין ן ע ? ן בשינויי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן