ו. הגהות הגר"א ותקנת רגמ"ה

מקום נוסף שבו ביקר ר' גרשון את הגהות הגר"א , ודברי תשובתו של ר' ברוך ברודא , יש בהם עניין לתקנת רגמ"ה . ר' גרשון כתב '" : וראיתי להגר"א שהגיה הרבה בברייתא זו ומפרש לה ע"פ הגהתו , ומלבד שאין דעתי נוחה מזה לשבש גירסת ספרים ישנים ובפרט שהגיה כן בר"ש ז"ל , ואם נבא להגיה כ"כ הרבה ח"ו אתה נותן תורת כל אחד בידו . וזו תשובת ר' ברוך : הנה הוא עלה בדעתו המשובשת שהגר"א הרבה להגיה גרסות חדשות מסברא בעלמא מחמת דקדוק קל וחלוש , והנה הגר"א בביאורו על יו"ד סי' רעט סק"ב כתב וז"ל : והגהת ספרים מסברא עבירה גמורה היא ע"ש , וא"כ איך פה קדוש כמוהו יסתור דברי עצמו , אך כבר העידו תלמידיו הגאונים ז"ל ששמעו מפה קדוש הגר"א שלא חידש שום הגהה וגירסא חדשה עד שהיה לו כמה וכמה ראיות ברורות מש"ס = ] ד"ע על דרך ] הנגלה ויותר ע"ד הנסתר כמ"ש בהקדמת ספרא דצניעותא ובהקדמת פאת השולחן ותקלין חרתין , וכבר העידו כל חכמי הדור של הגר"א שעל טיפת דיו של הגר"א צריכים לישב ולעמול שבעה נקיים "" . דברי ר' ברוך דורשים הסבר . עד עתה ראינו , בפרק חמישי , כי לפי ר"ת אפשר להגיה אם מסתמכים על נוסח הנמצא בספרים ישנים . ברם , לפי דברי ר' ברוך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן