ג. הטלת פיקוח על פרסום יצירת הגר"א

שבוערת מעטים לאחר פטירת הגר"א כבר חששו דייני רלנא , פן יאמרו בשם הגר"א דברים שלא יצאו מפיו . לפיכך נתכנס בית הדין בי"ט בכסלו תקנ"ח , והורה להכריז ברבים : באשר שנמצאו איזה אנשים אומרים דינים והנהגות ופירושי תורה בשם מו"ר תפארת ישראל הגאון האמתי המנוח החסיד המפורסם הכ = ] מ '' הרינו כפרת משכבו , [ וידוע ומפורסם שלא יצא מפה קדוש הגאון הנ"ל דבר שאינו מתוקן ח"ו כאשר המה בכתובי' חבוריו בנגלה ובנסתר הכל על קו האמת , רש לחוש פן יוקבעו הדברים שאומרים בשמו להלכה וגם יודפס בדפוס כאשר עינינו רואות שיש בהרבה ספרי קדמונים דברים אשר לא יצאו מפי המחבר , ולהסיר המכשלה הזאת בכן יצא מאת שני כתות דיינים שהאי " השמשים דק"ק יצ"ו יכריזו בכל בתי כנסיות ובכל בתי מדרשות דקהילתינו יצ"ו שלא ישמע ולא יאמין שום אדם לדברי האומר בשם הגאון החסיד זצוק"ל בע"פ , או יביא כתב שהועתק מכ"י הגאון הנ"ל , איזה דינים והנהגות ופירושי תורה , עד שיתברר בבירור גמור , שהם מכתבו הגאון הנ"ל שבכתב ידו ממש , ויקוים הכתב ע"פ בד"ר דק"ק יצ = ] ו" על פי בית דינא רבא דקהל קדוש ישמרו צורו ויברכו , [ בצירוף מורי הוראות דק"ק יצ"ו , ופשיט' שלא לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן