עמוד מתלמודו של ריעב''ץ, ברכות ה ע''ב, עם הגהותיו (באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ירושלים)