ז. מגיהי מסכת נזיר

לעיל ראינו כי ר' יוחנן קרמניצר , בחיבורו ארח מישור , הרבה להגיה את מסכת נדר . דומה שהוא לא הלך בדרך שהכרנו עד הנה . לא שמענו בדבריו כל רמז ואזכור כי את המסכת הזו הוא למד בישיבה בחברת ת '' ח . לא שמענו כי הריץ את חידושיו לפני חכמים אחרים . נותר לנו לבדוק כיצד נעשו הגהותיו . ר' יוחנן מזכיר את דפוסי ויניציאה שנדפסו בשנים רפב'' , רפ '' ט , שי " , א" ואת דפוס אמשטרדם שנת אות " . לעתים הוא משווה ביניהם , ומסתייע בנוסח האחד לגבי משנהו במקומות מסרטים . כמו כן הזכיר פעמים רבות את דפוס פפד '' מ , וביקר את מגיהיו " . ג ע '' ד , א '' ה אימר , הוא מוסיף : יוכן מצאתי בס'אי . ולפי עדות דק"ס , אות פ : 'ליתא ככל הד' הישנים והוסיפו הכיש = ] הבאר שבע ] כפי שנר' מרש'י' ( לא ידעתי מדוע כתב "כפי שנראה , ' הרי הבאר שבע כתב כן כמפורש . העיתי פרופ' צ '' א שטיינפלד כי כוונת רק"ס לומר כפי שנראה מדברי בעל באר שבע , הוא זה שהוסיפו ברש . ( י '' לפי זה , בביטוי ס '' א הטונה כאן לספרים בכתב . T שם רע '' ב , דיה או דלמא , סיים : "וכן מצאתי בספרים מדויקים , " והעיר בעל דקיס , אות ה , כי ככל הדפוסים הישנים לא נמצא כן . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן