איגרת ררננ"ר רבינוביץ אל ר"ע הילדסהיימר (ראה לקמן עמ' ‭(512‬