ז. חכמים המוזכרים בהגהות

ר' יואל , בהגהותיו , ממעט מאוד להזכיר חכמים או ספרים . מצאנו כי הזכיר את התויר"ט , שו"ת דברי ריבות . ' כן הזכיר את : ומהר"ר משה תירץ , ' ואיני יודע למי 127 כוונתו . ר' יואל הזכיר את שם הרש"ל רק בשלוש מסכתות , והן 11 יבמות , סוטה , בבא בתרא . ביבמות הזכירו פעם או פעמיים , ' בסוטה פעם אחת , ואילו במסכת ב"ב הזכיר את רש"ל שש פעמים . במקומות הללו יש שהוא מעתיק את הגהות הרש"ל מבלי להוסיף עליהן 132 31 30 דבר , ' ולעתים מביא את דעת רש"ל וחולק עליו בתוקף עוז , ' או prv קושיתו . ברם 33 מעניין מאוד שבמסכת ב"ב מצעו ' שהעתיק את הסברי הרש"ל מבלי לציין שאלו הם דברי הרש"ל . בדיקה כמסכתות אחרות מעלה כי גם שם מצר שר' יואל העתיק לעתים את הגהת רש"ל באופן חלקי , או אפילו באופן מלא , מבלי לקרוא עליה את שם הרש"ל . אמנם בהגהות שהן תיקונים קשה לדעת אם אכן העתיק ממנו , או ששניהם כיוונו להגיה 135 באותו אופן . 124 שבת קמדע"א . ז"ע 125 כז ע"ב . 126 יבמות לג ע"א . 127 בתשובותיו סי' עז הזכיר את ר' משה מפרעמסלא , ואולי הוא הוא . 128 קז ע"א . הנזכר שם בדף כא ע"א , נראה תוספת מאוחרת , כיוון שמזכיר שם את שו"ת הב"ח . אבל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן