ו. האם ההגהות נעשו על פי כתבי יד?

ר' יואל אינו מציין בהגהותיו למקורות שהיו לפניו . אין הוא מציין למהדורות דפוס או כתבי יד , וגם אינו אומר כי הגיה על פי שיקול דעתו . ' כתוצאה מכך נחלקו חכמים בדבר המקורות שעמדו לפני ר' יואל בהגהותיו . לפנינו דברי החכמים הסבורים שההגהות נעשו עפ"י כתבי יד . נ 0 כך כתב ר' משה אליעזר בלינסון ' : צא וראה כמה טרח רבנו הב"ח ז"ל בהגהותיו על כל הש"ס בצדי הגליונות , לישר הנוסחאות גם בדקדוקים קלי הערך , שלא נזהרו בם המדפיסים בזמנו , לדוגמא שבת ( לה 0 תוד"ה אלא "א"כ" הא דאמר - והגיה "דא . '' כ" ( סד ( . תו' מידי , ואפי' יפ"ת הותרה להם - והגיה ליקח יפ"ת כר . ( עג ( . גמ' לא "מיזרקא" - והגיה '' מיזדרקא . " ( קד ( . להיכן "אוליכן" - אוליכם . ובודאי הגיה מתוך גמ' כ '' י מדויק שהיה בידו , ולא הניח מלהגיה אפילו חסרות ויתרות באותיות ממש ! וכן דעת ר' זלמן בריזל י הב"ח עשה את ההגהות שלו רק [ כדי ] שכל דבר ודבר מחז"ל רש '' י ותוספות יהיו כמו שהי' בהכתב יד שהי' אצלו , ולראיה הוא מביא את הגמ' סנהדרין ( כד . ( -. הגמ' אומרת "או דילמא בין בזו ובין בזו , " ... וע"ז בא רש '' י '' לר' יוחנן בין בזה ובין בזה . " הב"ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן