ה. לטיב ההגהות

כיוון שהגהות הב"ח לא נדפסו ביזמתו , אין לנו הקדמה מאת המחבר , ואיננו יודעים מה היתה מטרתו בהגהותיו . לפיכך נפרט את מטרותיו כפי שהן נראות בעינינו , ונוכיח זאת vtx דוגמאות " . ( א ) מראי מקומות ר' יואל מציין בהגהותיו למראי מקומות רבים , הן בדברי רש"י והן בדברי התוספות , וזאת 54 53 משום שבדפוס התלמוד שבו למד עדיין לא היו מראי מקומות . ציוניו אינם רק לדברי התלמוד עצמו . לעתים ציין אף למדרשי הלכה או למדרשי אגדה . אמנם במשך הדורות , טרם שהתפרסמו הגהות הב"ח , הוסיפו המדפיסים את מראי המקומות בגוף דברי רש"י 47 שכח פכ ע"א : מי שהיה ביתו סמוך לע '' ז . בהגהת הב"ח שבדפוס וילנא : מי שהיה טתלו סמוך לאשרה . אבל בספר הגהות הב"ח כתוב : מי שהיה טתלו סמוך לע"ז . היינו המדפיסים שתו אח הגהת הכ"ח . השמטה של ממש מצאנו בברכות ל ע"ב , רש"י ד"ה תפילין ... קונו ומשרתו עלי . בספר הגהות הב '' דו נמצא : קונו ומלכותו עלי . אבל כדפוס וילנא השמיטו הגהה זו . 48 יש שינויים קלים , כגון במקום דף יו כתבו בדפוס וילנא דף טז , ראה שבת קיב , ב"ע ועוד בכגון אלו . 49 ברכות ל ע"כ תד"ה אל . הב"ח הגיה : וי"ל דהאי קרא רמייחי הכא ......  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן