ג. היש בהגהות הב"ח גם הוספות מאוחרות?

מכיוון שהעתקת ההגהות נעשתה כמאה ושמונים שנה לאחר פטירת ר' יואל , קיימת אפשרות כי הש"ס הזה הוגה ע"י חכמים נוספים , והגהות אלו נחשבו בטעות בהגהות הב"ח . אפשר גם שהמעתיק הוסיף דברים משלו , ובטעות לא נדפסו בתוך סוגריים , ובכך נראה לנו כי הן הגהות מאת הב"ח . שאלות אלו מתעוררות משום שאכן מצינו כמה הגהות , שלא ייתכן לומר כי הן מעשה ידיו של ר' יואל . נדגים את האמור . > א ) מכות יב ע"ב , רש"י ד"ה עיקרו בפנים . לפנינו הגהה ל נ"ב עיין בתוס' י"ט בפירוש 24 משניות ... ודו"ק שם היטב [ הכתב כאן משתה מכל המקומות . [ ללמדך כי המעתיק שם לב , שבמקום זה שונה הכתב של ההגהות משאר המקומות , וייתכן כי הגהות אלו אינן מעשה ידיו של ר' יואל . אולי אפשר לצרף לדוגמה זו את האמור בב"ב קל ב"נ ; א"ע הג ... ה" עכ = ] ה" עד כאן הגה . [ כלומר , כנראה במקום זה הבחין המעתיק כי לפניו הגהה מאוחרת שאינה של ר' יואל , ולכן כתב באופן מיוחד כי כאן נמצאת הגהה , שהרי ר' יואל אינו פותח את דבריו במלה "הגה . " ועתה עולה בדעתנו , שמא נמצאות הגהות נוספות שאינן מידי הב"ח , והמעתיק לא הבחין בכך , או שהבחין בכך ומסיבה כלשהי לא העיר על כך . א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן